Kunnallispoliittinen ohjelma

 

Hollolan Kokoomuksen tavoitteet Hollolassa 2017-2021

 

Tuleva valtuustokausi asettaa kaikki Suomen kunnat uuteen tilanteeseen. Maakuntauudistus, sekä sen myötä tapahtuva terveys- ja sosiaalipuolen siirtymä maakunnalliselle tasolle, muuttaa kunnan nykyistä tehtäväkenttää huomattavasti. Toisaalta muutokset yksittäisen kuntalaisen arjessa voivat vaihdella suuresti. Tähän tavoiteohjelmaan olemme keränneet ajatuksia, huomioita ja konkreettisia toimenpiteitä, joita haluamme yhdessä edistää tulevalla valtuustokaudella.

 

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

 

"Kokoomuksen tavoite on kuntalaisten hyvinvointi." Tämä lause löytyy puolueen kuntavaaliohjelmasta ja on monessa suhteessa kokoomuslaisen kuntapolitiikan perusta. Kunnan tehtävänä on luoda ympäristö, joka mahdollistaa jokaiselle hyvän elämän. Oikeanlaiset palvelut eri elämänvaiheisiin tukevat kasvamista, luovat turvallisuutta ja auttavat jaksamaan myös vaikeampien aikojen yli.

 

Hollolassa meidän tulee:

 

 - Panostaa ennaltaehkäisyyn. Se on inhimillisin, mutta samalla taloudellisin tapa torjua ongelmia.

- Luoda eri toimijoiden välinen aktiivinen verkosto. Kunta, yritykset ja yhteisöt yhdessä toimiessaan saavuttavat paljon enemmän mitä eri toimijat yksinään.

- Edistää yhteisöllisyyttä. Aluefoorumimalli ja uudet käytännöt tuovat turvaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

- Vahvistaa kumppanuustoimintaa kolmannen sektorin kanssa. Kunnan ei tarvitse tuottaa itse kaikkia palveluita, vaan esimerkiksi urheiluseurat voivat tarjota laadukkaita ja usein paremmin tarpeita vastaavia palveluja. Tarjoamalla maksuttomia tiloja yhdistysten käyttöön voidaan paremmin keskittyä toiminnan sisältöihin.

- Tarjota jokaiselle lapselle mahdollisuus harrastaa. Yksikin syrjäytyminen on liikaa. Monipuolinen palveluvalikoima ja matala kynnys osallistua varmistavat, että mieluista tekemistä on kaikille.

 

 

Kunnan laadukkaat sivistys- ja kulttuuripalvelut

 

Sivistys ja kulttuuri kuuluvat kaikille. Näiden palvelukokonaisuuksien rooli myös korostuu maakuntauudistuksen myötä, vieväthän ne myös entistä suuremman osuuden kunnan budjetista. Nuorisotyöllä on huomattava vastuu huomisesta. "Koko kylä kasvattaa" -ajattelu tarkoittaa, että vaikka vastuu on jatkossakin vanhemmilla, voi lähiyhteisö tarjota tukea vaativaan tehtävään. Tarkoituksenmukaiset ja terveet tilat ovat ehdoton edellytys laadukkaalle palvelutarjonnalle. Kirjasto on ollut ja tulee yhä vahvemmin olemaan keskellä kuntalaisten arkea.

 

 

Siksi meillä Hollolassa:

 

- Kiinnitetään erityistä huomiota rakentamisen laatuun ja kiinteistöjen sisäilma-asioihin. Elinkaariajattelu uudisrakentamisessa tuo uusia mahdollisuuksia myös pidemmällä aikajänteellä.

- Turvataan toiminnan resurssit. Jatkuva säästäminen luo epävarmuutta ja rasittaa työyhteisöjä. Kun tilanne on tasapainossa myös työnantaja koetaan houkuttelevampana. Tämä johtaa motivoituneeseen henkilöstöön ja sitä kautta entistä laadukkaampaan sisältöön.

- Etsitään uusia keinoja tukea kasvatustyötä. Vesikansa on hyvä esimerkki kuinka yhteisiä pelisääntöjä voidaan tukea yhteisöllisesti. Tällaisia toimintamalleja voi levittää laajemmallekin.

- Kehitetään kirjastoa edelleen. Kirjasto on monella tapaa kunnan sydän. Uusia toimintamuotoja kehittämällä ja palveluaikojen kasvattamisella tuotetaan yhä useammalle käyttäjäryhmälle entistä laadukkaampia palveluja.

- Panostetaan varhaiskasvatukseen. Tämä on se ensimmäinen askel lapsen matkalla kohti isoa maailmaa. Varhaiskasvatuspaikan on oltava turvallinen ja annettava hyvät eväät tulevaisuuteen.

 

Kunnan elinkeino- ja työllistämiskeinojen edistäminen

 

Elinvoimainen kunta tarvitsee elinvoimaisia yrityksiä. Kaavoituksen ja alueellisen kehitystyön avulla vaikutetaan pitkälle tulevaisuuteen. Rakentamalla houkuttelevia yritysalueita ja tarjoamalla asiantuntevia sekä helposti saavutettavia yrityspalveluja huomioidaan niin nykyiset kuin tulevatkin yritykset. Oikein kohdistetut työllistämistoimet ovat työkaluja, joiden avulla voi todella vaikuttaa kuntalaisen elämänlaatuun.

 

Meidän täytyy:

 

- Tukea yrittäjyyttä kaavoituksen avulla. Yritysalueiden tulee olla houkuttelevia ja niiden tulee mahdollistaa kasvava sekä muuttuva toimintaympäristö.

- Olla yrittäjäystävällisiä. Ei riitä, että on olemassa yritysneuvontaa vaan sinne pitää myös löytää. Koko kuntaorganisaation pitää osata neuvoa oikean tiedon äärelle.

- Mahdollistaa työnteko. Yhteistyö eri toimijoiden kesken ja yksilölliset lähtökohdat toiminnalle tuovat hyvinvointia niin kuntalaiselle kuin yrityksillekin.

- Ymmärtää yksilölliset lähtökohdat. Mikä on yhdelle merkityksetöntä voi olla toiselle elintärkeää. Siksi yrityksiä tulee kuunnella ja toimintamalleja on pystyttävä soveltamaan yksilöllisiin tarpeisiin.

 

On myös muistettava, että hyvin hoidettu kuntatalous on kuntalaisen paras turva. Me Kokoomuksessa emme halua jättää lapsillemme perinnöksi velkaa ja rikottuja lupauksia. Olemme valmiita tekemään töitä tulevaisuuden eteen.

 

Valtuustoryhmän tiedot  löydät "yhteystiedot" -linkin kautta